Investitorjem svetujemo in pomagamo pri realizaciji projekta od začetne ideje do uporabnega dovoljenja:

 • Svetovalni inženiring
 • Investitorski inženiring
 • Priprava in izvedba razpisov za oddajo del
 • Pridobivanje zemljišč
 • Pridobivanje soglasij in dovoljenj

Naši strokovnjaki z interdisciplinarnimi znanji se skupaj z našimi poslovnimi partnerji lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami pri izvajanju storitev celostnega inženiringa. Obseg storitev je odvisen od obsežnosti in faze projekta, lahko pa zajema vse spodaj navedene aktivosti, ki jih je potrebno izvesti na zahtevni poti od naročila do uspešnega zaključka investicijskega projekta:

 • Opredelitev investicijske namere
 • Izdelava in dopolnjevanje prostorskih načrtov
 • Izdelava in dopolnjevanje urbanističnih dokumentov
 • Vsa pripravljalna dela
 • geodezija, geomehanika, prometne študije, …
 • Izdelava kompletne projektne dokumentacije
 • Izdelava požarnih študij
 • Koordinacija za varstvo pri delu v fazi projektiranja
 • Revizija in recenzija projektne dokumentacije
 • Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Aktivnosti za izbor izvajalca
 • Priprava izvajalskih pogodb
 • Evaluacija izvajalskih ponudb
 • Strokovni nadzor
 • Koordinacija za varstv pri delu

V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana skupaj s poslovnimi partnerji izdelujemo tudi sledečo dokumentacijo:

 • Izdelava predinvesticijskih študij
 • Izdelava dokumentov identifikacije investicijskega projekta
 • Izdelava analiz stroškov in koristi
 • Izdelava investicijskih programov
 • Izdelava programov opremljanja

Podjetje je vpisano v imeniku projektivnih podjetji pri Inženirski zbornici Slovenije pod zaporedno številko 1670. V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana skupaj s poslovnimi partnerji izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije:

 • Idejne zasnove
 • Idejne projekte
 • Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Projekte za izvedbo
 • Projekte izvedenih del

… za projekte iz področja:

 • Inženirskih gradenj
  (ceste in druge javne prometne površine, vodooskrbne sisteme, kanalizacije in čiščenje odpadnih vod, objekte za odlaganje odpadkov,…)
 • Visokih gradenj
  (stanovanjske objekte, poslovne objekte, industrijske objekte,…)
 • Ureditve prostora
  (zunanje ureditev in ureditve funkcionalnega zemljišča ob objektih, športna igrišča,…)

Skupaj s poslovnimi partnerji za naše projekte izdelujemo:

 • načrte arhitekture
 • načrte krajinske arhitekture
 • načrte gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov
 • načrte električnih napeljav, naprav in opreme
 • načrte strojnih napeljav, naprav in opreme
 • načrte telekomunikacij
 • zasaditvene načrte
 • načrte odstranjevalnih del

Skupaj s poslovnimi partnerji v sklopu projektne dokumentacije izdelujemo tudi študije, ki so predpisane z zakonom ali posebnimi predpisi:

 • presoja vplivov na okolje
 • elaborat o varnosti in zdravju pri delu
 • študije in zasnove požarne varnosti
 • prometne študije
 • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • konservatorski načrti
 • elaborat gradbene fizike
 • študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

Nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

Pomemben segment kompleksnega inženiringa v podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana predstavlja nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, za vse vrste objektov.

Nadzor, ki ga določa Zakon o graditvi objektov (kontrola kvalitete izvajanja del in vgrajenih materialov, kontrola skladnosti s projektno dokumentacijo, dogovorjenim časovnim načrtom in finančnim planom, sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in pri njegovem končnem prevzemu), je samo ena od storitev, ki jo ekipa nadzornikov uspešno opravlja.

Izvajamo tudi strokovni nadzor po FIDIC-ovih pravilih, tj. po pravilih Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (International Federation of Consulting Engineers).

Strokovni nadzor obsega sledeče aktivnosti:

 • Organizacija zakoličbe objekta
 • Uvedba izvajalca v delo
 • Kontrola kvalitete izvedbe
 • Kontrola kvalitete vgrajenih materialov
 • Kontrola rokov in porabe finančnih sredstev
 • Tolmačenje dokumentacije izvajalcu
 • Obdelava obračunskih situacij in računov
 • Sodelovanje pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev in pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda
 • Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt – Organizacija izdelave geodetskega posnetka
 • Organizacija in sodelovanje pri končnem obračunu z izvajalci del
 • Organizacija primopredajne in obračunske dokumentacije med izvajalcem in investitorjem

Podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana je dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na področju celotne Republike Slovenije izdala Geodetska uprava Republike Slovenije (št. 209 – 26.03.2006).

S pomočjo sodobne opreme, računalniške obdelave podatkov in kvalitetnim kadrom želimo tako fizičnim strankam kot tudi pravnim osebam ugoditi najhitrejše in najugodnejše rešitve.

Nudimo vam sledeče geodetske storitve:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija
 • Geodetski načrt
 • Zakoličenje objektov
 • Določitev zemljišča pod stavbo
 • Vris vodov gospodarske javne infrastrukture (kataster komunalnih naprav)
 • Inženirska geodezija
 • Izmere dolžinskih objektov

Storitev ocenjevanja vrednosti nepremičnin smo prenesli na podjetje

Za izvedbo sleherne investicije so potrebna zadostna finančna sredstva. Tako slovenske kot evropske inštitucije skozi celo leto podeljujejo nepovratna sredstva ali ugodna posojila. Investitor mora ob prijavi na razpis poleg izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa zagotoviti tudi investicijsko dokumentacijo.

Naše storitve zajemajo izdelavo naslednjih dokumentov investicijske dokumentacije:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
 • predinvesticijska zasnova (PIZ)
 • investicijski program (IP)
 • analize stroškov in koristi (CBA)
 • in druge.

V našem podjetju vam pravočasno in brezhibno pripravimo vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo v skladu z razpisnimi pogoji, državno uredbo ter navodili Evropske komisije. Ker gre za največji tovrstni letošnji razpis, vsem občinam svetujemo, da začnejo s pripravami čim prej in ne čakajo na formalno objavo.

Imate idejo ali že oblikovan projekt, nimate pa časa ali možnosti za izdelavo vloge za razpis ministrstva ali EU?

Za Vas izpeljemo celoten postopek od začetka do konca, pa naj gre za razpise MKO (razpisi 322, 323), sredstva LAS LEADER, SVLR (23. člen, kohezija, OP IPA SI-HR,…) ali katerega od ministrstev.